چه زمانی بهترین زمان شروع است؟(سال نو) سال نو آمد و امروز روز اول آن است، اینکه چه زمانی بهترین زمان شروع کار برای سال آینده سوالی است که همه ما در ذهن داریم.

چه زمانی بهترین زمان شروع است؟(سال نو)

سال نو آمد و هر لحظه که می گذرد از این سال نو کم می شود و به عمر ما افزوده می شود، اکنون اکثر ما در یک آرامش فکری هستند و در تعطیلات عید به سر می برند، این تعطیلی ها لحظه های است که انسان می تواند با خود اندیشه کند و شروع کارهای بزرگ را آغاز کند.

من اعتقاد دارم که در زمان های که انسان در آرامش به سر می برد بهترین ایده ها را خواهد یافت و بهترین تصمیم ها را خواهد گرفت یا حتی بهتر بگویم بهترین شروع را خواهد داشت.

آری بهترین زمان برای شروع همین لحظه های است که ما فکر می کنیم باید بخوابیم یا باید استراحت کنیم یا باید بی خیال باشیم یا باید فرار کنیم. 

شاید بتوان گفت اندکی از مردم در این لحظات تلاش می کنند و برای همین هست که اندکی از مردم موفق هستند، یاد می آورم یکی از سال های سر نوشت ساز زندگیم را که این لحظات را بی خیال شدم هر چند خدا خیر من را در آینده قرار داد ولی می شد آینده بهتری را ساخت، می شد درس های بهتری را دریافت، می شد دریافت که چه چیزهای ارزش هستند و چه چیز های را باید بی خیال شد.

اکنون من 28 سال دارم و از آن سال 9 عید می گذرد و هر لحظه وقتی به آن روزها فکر می کنم با خود می اندیشم که چرا در آن لحظه یک تصمیم قاطع را نگرفتم، اما امروز تصمیم خود را گرفته ام و تلاش می کنم دیگر آن بی خیال و رخوت بر من اثر نکند و بتوانم با سرعتی بسیار بیشتر از هر روز به سوی بهترین ها پیش روم.