وضعیت تیکت ها در شیراز حساب یکی از مهم ترین برچسب های که برای تیکت ها در نظر گرفته می شود وضعیت است که ما در شیراز حساب وضعیت متفاوتی را برای تیکت های در نظر گرفته ایم.

وضعیت تیکت ها در شیراز حساب

یکی از مهم ترین برچسب های که برای تیکت ها در نظر گرفته می شود وضعیت است که ما در شیراز حساب وضعیت متفاوتی را برای تیکت های در نظر گرفته ایم که برای شما نیز جالب خواهد بود که بدانید این وضعیت ها چیست.

Open: تیکت هایی هستند که به تازگی باز شده اند.(جدید)

User:تیکت هایی هستند که کاربر به آن ها پاسخ داده است.(پاسخ مشتری یا کاربر)

Staff: تیکت هایی هستند که کارمند به آن ها پاسخ داده است.(پاسخ کارمند)

Waiting: تیکت هایی هستند که کارمند در حال بررسی آن است.(انتظار پیگیری کارمند)

Close: تیکت هایی هستند که بر اثر عدم پیگیری یا درخواست خود کاربربسته شده اند.(بسته شده)

Done: تیکت هایی هستند که انجام شده اند و کاربر تایید آن را اعلام کرده است.(انجام شد)

Lock: تیکت هایی هستند که ارتباطی به مجموعه نداشته اند یا به دلایل خاصی مدیر یا کارمند آن را قفل کرده است تا مشتری نتواند به آن ها پاسخ دهد.(قفل شده)

گزینه های Done و Lock جدید هستند و شاید بتوان گفت تاکنون کسی آن ها را در سیستم خود پیاده سازی نکرده است.