تغییرات قیمت :-927 فروردین 781

- +

۲,۵۲۰,۰۰۰ تومان ۲,۴۴۰,۰۰۰ تومان

۳.۲%